Финансиране

Начало Финансиране

Проекта се финансира по процедура № BG16M1OP002-1.016 ,,Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

 • Обща стойност на проекта:

  131 446 101.78 лв.
 • Финансиране от ЕС – Кохезионен фонд:

  80 082 827.52 лв.
 • Национално финансиране:

  14 132 263.68 лв.
 • Финансиране от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД:

  37 231 010,58 лв.