За проекта

Начало За проекта
Проект № BG16M1OP002-1.016-0008-C02. Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, процедура № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд Проектът се реализира на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”ООД, която обхваща област Сливен. Той предвижда:
1. Рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км. водопроводна мрежа;
2. Рехабилитация, ремонт и изграждане на и 44,79 км. канализационна мрежа;
3. Реконструкция на пречиствателна станции за отпадъчни води (ПСОВ) -Сливен и ПСОВ – Нова Загора.

Основна цел:

Повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Специфични цели:

 • Намаляване на загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система;
 • Подобряване на качеството на вода, предназначена за питейни нужди съгласно Директива 98/83/ЕО;
 • Подобряване на качеството на повърхностните води;
 • Опазване на водните ресурси;
 • Постигане на съответствие с Директива 91/271 ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.

Резултати:

 • Намаляване на загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система;
 • Подобряване на качеството на вода, предназначена за питейни нужди съгласно Директива 98/83/ЕО;
 • Подобряване на качеството на повърхностните води;
 • Опазване на водните ресурси;
 • Постигане на съответствие с Директива 91/271 ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.

Индикатори:

 • На 125 535.00 екв. ж. ще се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство товара на замърсяване - за агломерация Сливен – на 100 945 екв. ж. и за агломерация Нова Загора – на 24 590 екв. ж.
 • 2 бр. реконструирани ПСОВ;
 • 101 440 бр. жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване;
 • 125 535.00 екв. ж. ще имат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
 • Загубите на вода на територията, обслужвана от „ВиК – Сливен“ ООД, ще намалеят с 15% - от 78.16 % в момента, до 63.21% след изпълнението на проекта.